KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT - LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực quản lý dự án theo hình thức trắc nghiệm onile mới nhất  Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức pháp luật dành cho lĩnh vực quản lý dự án.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀO CÔNG TRÌNH

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀO CÔNG TRÌNH

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình, mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất  theo hình thức trắc nghiệm onile mới nhất  Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực khảo sát địa chất.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực quản lý dự án,mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực lĩnh vực quản lý dự án.

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN - LĨNH VỰC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Bộ đề luyện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực định giá xây dựng, mới nhất theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD năm 2019. Phần kiến thức chuyên môn dành cho lĩnh vực định giá xây dựng.

360 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHÈ ĐẤU THẦU

360 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHÈ ĐẤU THẦU

Bộ đề thi gồm 360 câu trắc nghiệm được mình lập theo hình thức trắc nghiệm online, giúp anh chị em ôn luyện tham gia ký thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu

THI THỬ GIÁM SÁT GIAO THÔNG ĐỀ 1

THI THỬ GIÁM SÁT GIAO THÔNG ĐỀ 1

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực giám sát công trình giao thông. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ GIÁM SÁT DD&CN VÀ HTKT ĐỀ 10

THI THỬ GIÁM SÁT DD&CN VÀ HTKT ĐỀ 10

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực giám sát công trình DD&CN và HTKT. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 1

THI THỬ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 1

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế kiến trúc công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH ĐỀ 1

THI THỬ THIẾT KẾ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH ĐỀ 1

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế kết cấu công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 1

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 1

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 1

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 1

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình NN&PTNT. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH  ĐỀ 1

THI THỬ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 1

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế cấp thoát nước công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ĐỀ 1

THI THỬ THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ĐỀ 1

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế cơ điện công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỀ 1

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỀ 1

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình giao thông. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 1

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 1

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 1

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 1

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 1

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 1

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐỀ  1

THI THỬ GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐỀ 1

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình . Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 1

THI THỬ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 1

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực giám sát công trình NN&PTNT. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG ĐỀ 10

THI THỬ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG ĐỀ 10

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực định giá xây dựng. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ QUẢN LÝ DỰ ÁN 10

THI THỬ QUẢN LÝ DỰ ÁN 10

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực quản lý dự án. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI CHUYỂN ĐỔI- KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

THI CHUYỂN ĐỔI- KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

Đề thi chuyển đổi được miễn thi phần chuyên môn. Đề thi gồm 10 câu bao gồm 8 câu hỏi pháp luật chung, 2 câu hỏi pháp luật riêng.

.

NHẬN BỘ ĐỀ ÔN THI MỚI NHẤT

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay865
  • Tháng hiện tại23,408
  • Tổng lượt truy cập4,225,419
ĐỀ THI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC NHẤT
BÌNH LUẬN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây