THI THỬ BỘ ĐỀ CŨ THEO QUYẾT ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH 1623/QĐ-BXD


THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 1

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 1

 •  25
 •  20
 •  09:10 27/05/2019
 •  Đã xem: 129
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 2

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 2

 •  25
 •  20
 •  09:09 27/05/2019
 •  Đã xem: 3159
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 3

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 3

 •  25
 •  20
 •  09:09 27/05/2019
 •  Đã xem: 62
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 4

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 4

 •  25
 •  20
 •  09:08 27/05/2019
 •  Đã xem: 2923
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 5

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 5

 •  25
 •  20
 •  09:06 27/05/2019
 •  Đã xem: 31
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 6

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 6

 •  25
 •  20
 •  09:05 27/05/2019
 •  Đã xem: 31
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 7

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 7

 •  25
 •  20
 •  09:04 27/05/2019
 •  Đã xem: 32
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 8

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 8

 •  25
 •  20
 •  08:52 27/05/2019
 •  Đã xem: 34
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 9

THI THỬ THIẾT KẾ QUY HOẠCH ĐỀ 9

 •  25
 •  20
 •  08:51 27/05/2019
 •  Đã xem: 39
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 1

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 1

 •  25
 •  20
 •  17:37 25/05/2019
 •  Đã xem: 133
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 2

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 2

 •  25
 •  20
 •  17:36 25/05/2019
 •  Đã xem: 109
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 3

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 3

 •  25
 •  20
 •  17:36 25/05/2019
 •  Đã xem: 2361
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 4

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 4

 •  25
 •  20
 •  17:36 25/05/2019
 •  Đã xem: 87
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 5

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 5

 •  25
 •  20
 •  17:35 25/05/2019
 •  Đã xem: 99
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 6

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 6

 •  25
 •  20
 •  17:35 25/05/2019
 •  Đã xem: 82
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 7

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 7

 •  25
 •  20
 •  17:34 25/05/2019
 •  Đã xem: 74
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 8

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 8

 •  25
 •  20
 •  17:34 25/05/2019
 •  Đã xem: 76
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 9

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 9

 •  25
 •  20
 •  17:33 25/05/2019
 •  Đã xem: 66
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 10

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH ĐỀ 10

 •  25
 •  20
 •  17:32 25/05/2019
 •  Đã xem: 80
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 1

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 1

 •  25
 •  20
 •  17:17 25/05/2019
 •  Đã xem: 188
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 2

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 2

 •  25
 •  20
 •  17:17 25/05/2019
 •  Đã xem: 162
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 3

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 3

 •  25
 •  20
 •  17:16 25/05/2019
 •  Đã xem: 123
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 4

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 4

 •  25
 •  20
 •  17:15 25/05/2019
 •  Đã xem: 106
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 5

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 5

 •  25
 •  20
 •  17:15 25/05/2019
 •  Đã xem: 104
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 6

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 6

 •  25
 •  20
 •  17:14 25/05/2019
 •  Đã xem: 84
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 7

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 7

 •  25
 •  20
 •  17:14 25/05/2019
 •  Đã xem: 90
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 8

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 8

 •  25
 •  20
 •  17:13 25/05/2019
 •  Đã xem: 83
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 9

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 9

 •  25
 •  20
 •  17:13 25/05/2019
 •  Đã xem: 2614
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 10

THI THỬ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐỀ 10

 •  25
 •  20
 •  17:12 25/05/2019
 •  Đã xem: 84
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực khảo sát địa hình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 1

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 1

 •  25
 •  20
 •  16:33 25/05/2019
 •  Đã xem: 107
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 2

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 2

 •  25
 •  20
 •  16:33 25/05/2019
 •  Đã xem: 62
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 3

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 3

 •  25
 •  20
 •  16:32 25/05/2019
 •  Đã xem: 47
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 4

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 4

 •  25
 •  20
 •  16:31 25/05/2019
 •  Đã xem: 41
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 5

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 5

 •  25
 •  20
 •  16:31 25/05/2019
 •  Đã xem: 27
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 6

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 6

 •  25
 •  20
 •  16:30 25/05/2019
 •  Đã xem: 34
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 7

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 7

 •  25
 •  20
 •  16:30 25/05/2019
 •  Đã xem: 27
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 8

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 8

 •  25
 •  20
 •  16:29 25/05/2019
 •  Đã xem: 27
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 9

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 9

 •  25
 •  20
 •  16:28 25/05/2019
 •  Đã xem: 24
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 10

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH HTKT ĐỀ 10

 •  25
 •  20
 •  16:27 25/05/2019
 •  Đã xem: 26
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 1

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 1

 •  25
 •  20
 •  16:13 25/05/2019
 •  Đã xem: 91
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình NN&PTNT. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 2

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 2

 •  25
 •  20
 •  16:12 25/05/2019
 •  Đã xem: 64
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình NN&PTNT. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 3

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 3

 •  25
 •  20
 •  16:12 25/05/2019
 •  Đã xem: 48
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình NN&PTNT. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 4

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 4

 •  25
 •  20
 •  16:11 25/05/2019
 •  Đã xem: 42
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình NN&PTNT. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 5

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 5

 •  25
 •  20
 •  16:11 25/05/2019
 •  Đã xem: 35
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình NN&PTNT. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 6

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 6

 •  25
 •  20
 •  16:10 25/05/2019
 •  Đã xem: 28
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình NN&PTNT. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 7

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 7

 •  25
 •  20
 •  16:10 25/05/2019
 •  Đã xem: 27
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình NN&PTNT. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 8

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 8

 •  25
 •  20
 •  16:09 25/05/2019
 •  Đã xem: 22
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình NN&PTNT. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 9

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 9

 •  25
 •  20
 •  16:09 25/05/2019
 •  Đã xem: 22
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình NN&PTNT. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 10

THI THỬ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH NN&PTNT ĐỀ 10

 •  25
 •  20
 •  16:08 25/05/2019
 •  Đã xem: 25
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế công trình NN&PTNT. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

THI THỬ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 1

THI THỬ THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH ĐỀ 1

 •  25
 •  20
 •  15:51 25/05/2019
 •  Đã xem: 121
 •  Bình luận: 0

Đề thi thử lấy chứng chỉ hành nghề xây dựng lĩnh vực thiết kế cấp thoát nước công trình. Biên soạn theo bộ đề thi mới nhất của bộ xây dựng Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây